Privacy Verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen.
In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

Foto AVG wet

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen

De therapiepraktijk
In deze praktijk worden door uw therapeut diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.
Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar.

U als betrokkene
U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven

AVG in deze praktijk – nader uitgewerkt

Uw persoonsgegevens in onze administratie.

Uw persoonlijke gegevens in een dossier.

Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.

Uw gegevens op de nota.

Privacy in de correspondentie.

Privacy aan de voordeur.

Privacy in de wachtkamer.

Privacy in de spreekkamer.

Beveiliging digitale gegevens.

 

Uw persoonsgegevens in onze administratie

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen kunnen er op uw nota uw persoonsgegevens en eventueel verzekeringsgegevens vermeld worden. Dit is de reden waarom wij deze gegevens bij u opvragen.

Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 2).

Een kopie van elke nota wordt opgeslagen in een beveiligde computer (zie punt 9, beveiliging digitale gegevens), die niet op een netwerk is aangesloten.

Uw persoonlijke gegevens in een dossier

Wij zijn door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens.

Dit dossier bevat de digitale aantekeningen (opgeslagen in een beveiligde computer) alsmede de persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van elke sessie door de therapeut. De handgeschreven werkaantekeningen worden bewaard in een afsluitbare kast in werkkamer van de therapeut. Deze werk-aantekeningen kunnen niet worden ingezien door de cliënt.

Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlener schap”).

Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.

U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw therapeut.

Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.

Rekent u een sessie per keer contant af?. Een betaling met contant geld: uw naam raakt niet bekend. Desgewenst ontvangt u wel een nota voor uw administratie.

Betaalt u via een (eenmalige) overschrijving per bank? Deze vermeldt uiteraard wél uw naam op onze afschriften en online bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. De belastingdienst kan hierdoor uw (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen.

Uw gegevens op de nota

Voor elke (of een aantal) sessie(s) ontvangt u een nota. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom wij daarop niet alleen uw naam en adres vermelden, maar ook de geboortedatum van de cliënt vermelden. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.

Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij.

Privacy in de correspondentie

E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kun u mailen naar info@kindertherapie-ingriddodde.nl

Schriftelijke correspondentie via PostNL wordt in de brievenbus van het correspondentieadres, Postdam 1, 2361 BT Warmond, van de praktijk ontvangen. Deze wordt geleegd door de praktijkhouder.

Privacy aan de voordeur.

De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie Ingrid Dodde bevindt zich op het adres Dorpsstraat 73, 2361 AV Warmond. In het pand is ook Kinder- en jeugdpsychiatrie praktijk Yoep gevestigd alsmede notaris K. Haverkamp. De notaris gebruikt een werkkamer en voert geen actief notariskantoor meer.

Privacy en het ontmoeten van andere bezoekers.

Tussen de sessies zit altijd 15 minuten om rustig de sessie te kunnen beëindigen en het ontmoeten van andere cliënten zoveel mogelijk te vermijden. De praktijk voor Integratieve Kindertherapie zal haar uiterste best doen uw afspraak in te plannen op een tijdstip waarop er geen andere bezoekers van deze praktijk aanwezig zijn. Daar kan echter geen enkele aansprakelijkheid voor worden genomen. De wachtkamer wordt gedeeld met cliënten van Kinder- en Jeugdpsychiatrie praktijk Yoep.

Privacy in de spreekkamer.

Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.

Soms wordt het beroepsgeheim verbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

Er worden geen geluids- of video opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt.

Beveiliging digitale gegevens.

Onze Wi-Fi verbinding wordt niet gedeeld met cliënten of andere bezoekers. Ook alle apparatuur (computer, scanner, printer) zijn met degelijke wachtwoorden beveiligd.

Er worden in deze praktijk geen digitale beeld- of geluidsopnamen gemaakt of opgeslagen. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening. Dit document wordt gescand en opgeslagen in het digitale dossier van de cliënt

De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord wat uitsluitend bekend is bij uw therapeut.

Cookies.

Er worden Functionele Cookies gebruikt op deze website. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze website maakt gebruik van Analytische Cookies. Analytische cookies verzamelen anonieme gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Abonneer op mijn nieuwsbrief

Contactgegevens

 Ingrid Dodde

Dorpsstraat 79
2361 AX Warmond

06 – 128 93 618

De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie is ingeschreven bij de KvK onder nummer 27351403